Vanwege groei komen wij graag in contact met een nieuw collega bedrijfsarts.

Bij GOED is de bedrijfsarts onderdeel van een behandelteam, bestaande uit de medisch adviseur, inzetbaarheidsdeskundigen en medisch secretaresses. In deze hoedanigheid behoort de bedrijfsarts tot de groep personen die bij de verzuimbegeleiding van de verzuimende werknemer betrokken is.  Vanwege de taken die de bedrijfsarts ten behoeve van dit behandelteam uitvoert, zal hij/zij kennis nemen van (medische) gegevens over medewerkers van bij GOED aangesloten werkgevers. In deze overeenkomst zijn de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts vastgelegd. Nieuwsgierig naar een rol als bedrijfsarts bij GOED?

Taken Bedrijfsarts binnen het behandelteam

De bedrijfsarts functioneert binnen het Behandelteam als mede behandelaar van de Medisch Adviseur. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke beoordeling en het adequaat beantwoorden en het medisch onderbouwen van de gestelde vraag door de medisch adviseur. De medisch adviseur schakelt de bedrijfsarts in als specialist op het gebied van arbeid en gezondheid. Het gaat daarbij om de inzet van de expertise van de bedrijfsarts binnen het behandelteam en niet om delegatie van taken of een verwijzing. De bedrijfsarts is niet verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding, maar de beoordeling en/of advies vormen wel de basis voor het vervolg van het re-integratietraject.De bedrijfsarts beoordeelt, stelt gerust, licht voor en adviseert tijdens het spreekuur aan de hand van de vragen van de medisch adviseur, inzetbaarheidsdeskundige of werkgever, en geeft een adequate terugkoppeling daarvan. De eindverantwoordelijkheid voor het medische deel van de verzuimbegeleiding van de werknemer ligt echter bij de medisch adviseur. De eindverantwoordelijkheid voor het niet medische deel (casemanagement) ligt bij GOED. In de rol van medebehandelaar voert de bedrijfsarts, op verzoek van de medisch adviseur, consulten uit met als doel de door de medisch adviseur geformuleerde vragen te beantwoorden. De bedrijfsarts rapporteert de bevindingen aan de medisch adviseur.

Verantwoordelijkheden bedrijfsarts binnen het behandelteam:

De bedrijfsarts is verplicht zich te houden aan wet- en regelgeving, waaronder ook de richtlijnen van de NVAB, de Stecr-werkwijzers en regelgeving ten aanzien van het omgaan met privacygevoelige en medische gegevens. De bedrijfsarts blijft tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en adviseren als bedrijfsarts binnen het kader van het Behandelteam.

Rol GOED als arbodienst

GOED en de Medisch Adviseur zorgen er voor dat de bedrijfsarts te allen tijde kan beschikken over-, en toegang heeft tot, de relevante gegevens van de werknemer die hij nodig heeft voor de taakuitoefening. GOED draagt zorg voor adequate en gekwalificeerde ondersteuning voor de bedrijfsarts bij de uitoefening van zijn taken in de vorm van inzetbaarheidsdeskundigen en medisch secretaresses. De inzetbaarheidsdeskundige handelt volgens de afgesproken regels en protocollen van GOED.

Voorwaarden waaraan bedrijfsarts dient te voldoen

De bedrijfsarts dient bevoegd en bekwaam te zijn om zijn taken als bedrijfsarts te verrichten.

 • De bedrijfsarts dient geregistreerd te zijn in het BIG-register als arts met de specialisatie  Arts voor arbeid en gezondheid/bedrijfsarts en/of verzekeringsarts;
 • De bedrijfsarts dient te voldoen aan de opleidingseisen die aan hem als beroepsbeoefenaar worden gesteld.
 • De bedrijfsarts bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied.
 • De bedrijfsarts heeft:
 1. Praktijkervaring als bedrijfsarts
 2. Scholing/getuigschriften van relevante bijscholing zoals training van de richtlijnen.
 3. Bij voorkeur verzekeringsgeneeskundige ervaring.
 • De bedrijfsarts hanteert de volgende uitganspunten t.b.v. de kwaliteit van het advies:
 1. Begrijpelijke verslaglegging in medisch dossier
 2. Advies is gebaseerd op de NVAB-richtlijnen, Stecr leidraden, afwijken van de richtlijn wordt beargumenteerd, er wordt advies gegeven over de adequaatheid van de behandeling.
 3. Advies wordt begrijpelijk (voor de werkgever) geformuleerd en beargumenteerd, opbouwschema is helder en logisch opgebouwd.
 4. De FML is UWV-proof opgesteld. De bedrijfsarts is daarvoor aantoonbaar opgeleid.
 5. De bedrijfsarts is een onafhankelijke adviseur van werkgever/werknemer.
 6. Uit de poortwachter-documenten moet blijken dat de bedrijfsarts schadelastbeperking begrijpt en er rekening mee houdt. D.w.z. GBM en urenbeperking wordt cf de UWV standaarden onderbouwd.
 7. De bedrijfsarts heeft ervaring in het werken met verzuimconsulenten/casemanagers/inzetbaarheidsdeskundige.

Je bent welkom als werknemer vanaf 20 uur per week. In een dynamische organisatie, waarin je de kans krijgt het verschil te maken. Uiteraard met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Doorgroei naar een rol van stafarts heeft onze voorkeur.

Reacties

Ben je bedrijfsarts of student geneeskunde en wil je graag op informele wijze kennismaken met onze organisatie, de visie en de collega’s? Je bent van harte welkom om een dag(deel) mee te lopen met een van onze professionals. Voor zo’n afspraak of een directe sollicitatie neem je contact op met Anja te Beek (manager operatie), anja@goed.co