Skip to content

GOED zet je aan tot inzet om beter te functioneren door anders te denken het grotere geheel te zien om echte gesprek aan te gaan

Een positieve aanpak van verzuim

Iedere werkgever c.q. leidinggevende krijgt vroeg of laat te maken met verzuimende medewerkers. Dat is niet leuk en soms zelfs heel frustrerend, maar wees er altijd van bewust dat het over mensen gaat – en niet over dossiers en verzuimcijfers. Als je voor een positieve en inspirerende aanpak kiest, boek je de beste resultaten, ook op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Hoe zo’n positieve aanpak eruitziet? Het begint met focussen op talenten en mogelijkheden, zodat iedere medewerker zich optimaal kan ontplooien. En als jij jouw medewerkers weet te inspireren, zet je hen aan tot optimale prestaties. Zo bouw je samen aan een organisatie die goede resultaten boekt. En je zult zien dat deze aanpak ook leidt tot minder verzuim.

Bij de keuze voor een positieve aanpak van verzuim is GOED je ideale partner. Wij helpen je niet alleen bij het voorkomen en verminderen van verzuim, maar ook bij het optimaal benutten van talent.

Een GOEDe partner

GOED is dé partner op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. Wij helpen je proactief bij het voorkomen van verzuim en daarnaast vinden we creatieve oplossingen als er wel al sprake is van verzuim. Dit doen we door ieder mens als uniek individu te zien: we geven elke medewerker de aandacht en ondersteuning die hij/zij nodig heeft. En de praktijk wijst uit dat dit de beste aanpak is om mensen aan het werk te krijgen én te houden.

Als leidinggevende zal je in de dagelijkse praktijk veel vragen hebben op het gebied van verzuim, zoals:

  • Wat mag je als leidinggevende wel en niet als een medewerker ziek is? Welke vragen mag je wel stellen en welke vragen niet?
  • In welke situaties moet je de arbodienst erbij betrekken en in welke situaties is het verstandiger om samen met je medewerker tot goede afspraken te komen?

Met GOED heb je het antwoord op dergelijke vragen standaard in huis.

 

GOEDe taakdelegatie

GOED werkt voor de verzuimbegeleiding met professionals die we ‘inzetbaarheidsdeskundigen’ noemen. Zij werken onder taakdelegatie van deze staf(bedrijfs)arts. Hoewel de stafbedrijfsarts een aantal taken heeft gedelegeerd, is hij/zij wel eindverantwoordelijk en is zijn/haar oordeel altijd doorslaggevend. Door deze zogeheten ’taakdelegatie’ aan de inzetbaarheidsdeskundigen garandeert deze werkwijze een hogere beschikbaarheid dus meer tijd en aandacht als ook een hoge standaard kwaliteit. 

We kunnen stellen dat een gesprek van een medewerker met de inzetbaarheidsdeskundige feitelijk een gesprek met de stafbedrijfsarts is. Zo’n gesprek valt zowel onder het beroepsgeheim van de inzetbaarheidsdeskundige als dat van de stafbedrijfsarts.

GOEDe rolverdeling

GOED werkt voor elke werkgever met een vast behandelteam, dat allereerst bestaat uit een inzetbaarheidsdeskundige en een staf(bedrijfs)arts. De stafbedrijfsarts, een geregistreerde bedrijfsarts, is onderdeel van en houdt supervisie op het behandelteam van professionals bij GOED. De taak van de stafbedrijfsarts is om op de achtergrond onder andere de voortgang en kwaliteit te bewaken van het (medische) dossier. De inzetbaarheidsdeskundige is bij (dreigend) verzuim onze contactpersoon voor medewerkers en leidinggevenden. Hij/zij biedt een luisterend oor en geeft concrete adviezen.

Naast de inzetbaarheidsdeskundige en bedrijfsarts maken ook een psycholoog, een fysiotherapeut en een conflictadviseur deel uit van het behandelteam. Dit behandelteam staat onder supervisie van de staf(bedrijfs)arts. Afhankelijk van de aard van het verzuim plant GOED een intercollegiaal consult in bij een psycholoog, fysiotherapeut of conflictadviseur. Bij fysieke of psychische klachten maken deze specialisten een beknopte probleemanalyse en geven zij een concreet en praktisch werkadvies. Ook kunnen zij direct doorverwijzen voor een interventie naar collega’s in het land of online. De inzetbaarheidsdeskundige vertaalt deze input in een concreet advies. Doordat de stafbedrijfsarts de eindverantwoordelijkheid draagt, staat zijn/haar naam onder bepaalde spreekuurverslagen in plaats van de naam van de expertise/bedrijfsarts, ondanks dat je hem/haar niet gezien of gesproken hebt.

Bij een conflict zal de conflictadviseur de medewerker bewegen om in gesprek te gaan om zo de problemen op te lossen en verder verzuim te voorkomen.

Deze vorm van taakdelegatie zorgt voor een efficiënte, resultaatgerichte en kostenbesparende aanpak.

Onze RIE zorgt voor euforie​

Met Chepp heeft GOED ook op het vlak van risico management een innovatieve dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van goed arbeidsomstandigheden beleid is het opstellen en actueel houden van een Risico Inventarisatie & Evaluatie. De RI&E is geen doel op zich, maar een instrument ter ondersteuning van het arbobeleid. Het niet hebben van een RI&E kan financiële consequenties hebben op tal van vlakken. Ze is immers wettelijk verplicht.

Bij ons geen langdradige rapporten die periodiek veel tijd vragen van facilitair medewerkers of de HR professionals; onze dienst zorgt voor uniformiteit, commitment bij medewerkers, een transparant overzicht dat aansluit op de actuele wet- en regelgeving. Wijzigt er iets in de wet, dan is dat direct zichtbaar in te-nemen acties. Hierdoor is jullie Plan van Aanpak beheersbaar.

Chepp  is de ideale webapplicatie om op een eenduidige en overzichtelijke manier een risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren en te beheren. Gaan jullie verbouwen, is er een periodieke inspectie of wil je een steekproef doen naar aanleiding van een calamiteit elders in het land? Chepp is op vrijwel ieder tablet of desktop te gebruiken, zowel offline als online. De backoffice van het systeem zit vol functies die de kwaliteit en efficiëntie van toezicht aanzienlijk verhogen.

In Chepp voeg je jullie eigen checklists toe. Op deze manier is jullie eigen beleid of dat van anderen ondersteund met protocollen. Tijdens de controle kun je opmerkingen plaatsen, foto’s maken, aantekeningen maken op tekeningen en plattegronden en documenten toevoegen aan het dossier waarin je werkt. Het systeem is zo flexibel opgebouwd dat vrijwel iedere denkbare controle er mee uitgevoerd kan worden!

Je werkt met Chepp vanuit één locatiedossier zodat er geen versplintering ontstaat in het toezichthouden. De rapportage bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen. Per dossier kunnen verschillende rapportages worden samengesteld.

Jullie risicobeleid is met Chepp vastgelegd in een matrix; landelijk aan te passen naar de gewenste controleniveaus of een eigen matrix met behulp van een risicoanalyse. Door het gewenste beleid vast te leggen, verloopt het toezichthouden eenduidig, wat de kwaliteit ten goede komt.

De meerwaarde van Chepp qua risicoanalyse, de automatische vertaling naar een toezichtmatrix, maatwerk checklisten en managementinformatie tonen we je graag met een demo login.

Wil jij dat jouw organisatie in een oogopslag inzicht heeft in haar risico’s, oplossingen, risico reducerende maatregelen met een koppeling naar alle relevante wetgeving zodat je voldoet aan “Riskmanagement and compliance”?

In een oogopslag inzicht in je Risico Inventarisatie & Evaluatie

Onze verzuimbegeleiding altijd maatwerk.

Een GOEDe samenwerking

Omdat iedere medewerker en ieder verzuimgeval uniek is, is onze verzuimbegeleiding altijd maatwerk. Zo beschik je per situatie over een concreet en duidelijk plan van aanpak en uiteraard kun je altijd op onze ondersteuning rekenen.

We werken niet alleen nauw samen met jou als leidinggevende, maar ook met de HR- of verzuimprofessionals binnen jouw organisatie. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het proces en de interne en externe re-integratie; ook zijn zij de contactpersonen voor het UWV als het gaat om WIA-aanvragen, sancties, beschikkingen en andere zaken. Ook zij kunnen natuurlijk altijd terugvallen op onze inzetbaarheidsdeskundige, die hen gevraagd en ongevraagd advies zal geven.